הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי
מגדל אפיקים אג'ח תשואה כוללת
5105259
אג"ח בארץ-כללי   -   אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות
תשואה יומית
-0.16%
תשואה 90 יום
2.77%
תשואה מתחילת השנה
1.8%
תשואה שנה אחורה
1.06%
תשואה 3 שנים
9.39%
סטיית תקן
1.87%
מדד שארפ
0.88
דמי ניהול
0.89%
מחיר קניה
194.93₪
מחיר פדיון
194.93₪
מבט כללי
ביצועים
פרופיל קרן הנאמנות
החזקות

מדיניות קרן הנאמנות

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד אג"ח כללי, שפרטים אודותיו מובאים להלן בסעיף: "נכס הייחוס של הקרן".
הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן^: )א( )1 )החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ- %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. )2 )בס"ק זה: "אפיק אג"ח"- כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: )א( אגרות חוב קונצרניות הניתנות להמרה למניות הנסחרות בישראל; )ב( אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה למניות הנסחרות בישראל; )ג( אגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל; )ד( אגרות חוב ממשלתיות; )ה( תעודות סל ו/או תעודות בחסר שנכס הבסיס שלהן הוא מדד אגרות חוב. בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לכלול בנכסי הקרן אגרות חוב ממגוון אפיקי אג"ח ו/או לרכוש בעבור הקרן אגרות חוב מאפיק אג"ח מסוג אחד ולמכור בעבור הקרן אגרות חוב מאפיק אג"ח מסוג אחר, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. )3 )החשיפה למניות לא תעלה על %15 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- )%15 )-מהשווי הנקי של נכסי הקרן. )4 )החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- )%50 )-מהשווי הנקי של נכסי הקרן )אך ראו גם ס"ק )א()8 )לסעיף זה להלן(. )5 )החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- )%30 )-מהשווי הנקי של נכסי הקרן. @ )6 )בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, להשאיל ניירות ערך המוחזקים בקרן, לצורך עסקת מכירה בחסר, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. )7" )תשואה כוללת"- משמעותה, שתשואת הקרן נגזרת הן מהשינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה והן מההכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריבית ודמי השאלה. )8 )השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת. )האמור בס"ק )א( לסעיף זה לעיל כפוף לס"ק )ב( לסעיף זה להלן(. )ב( חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

קרא עוד

ביצועים

טבלת תשואות
תקופה
תשואה
תשואה יומית
-0.16%
תשואה מתחילת החודש
-0.26%
תשואה מתחילת השנה
1.8%
תשואה 30 יום
-0.15%
תשואה 90 יום
2.77%
תשואה 180 יום
-0.74%
תשואה שנה אחורה
1.06%
תשואה 3 שנים אחורה
9.39%
תשואה 5 שנים אחורה
9.17%
גרף תשואות
  • שבוע
  • 30 ימים
  • 90 ימים
  • 180 ימים
  • שנה
  • 3 שנים
  • 5 שנים
גרף רווח היפותטי 10,000₪

פרופיל

מספר נייר
5105259
תאריך שינוי מדיניות אחרון
מנהל קרן הנאמנות
מגדל
פרופיל חשיפה
2C
קטגוריה ראשית
אג"ח בארץ-כללי
דמי נאמנות
0.045%
קטגוריה משנית
אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות
עמלת הפצה
-
תת קטגוריה
-
שיעור הוספה
-
שווי נכסי קרן הנאמנות (במיליונים)
1314.53
מעמד מס
פטורה
תאריך הקמה
23/02/2005

החזקות

כלל החזקות קרן הנאמנות
הרכב נכסי קרן הנאמנות
10 החזקות עיקריות
מח"מ
דירוג אג"ח בקרן הנאמנות
הנתונים נכונים לחודש 2/2019
תחום השקעה אחוז
מניות-מניות הנסחרות בארץ-ת"א- 125
5.796%
מניות-מניות הנסחרות בארץ-יתר מניות והמירים
0.191%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-צפון אמריקה )DM)
3.786%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-)DM( אירופה
0.001%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-)None-DM( אירופה
0.187%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-)None-DM( אסיה
0.06%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-ישראל
0.001%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-גלובאלי/אחר )DM)
0.201%
סחורות
0.473%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי צמוד מדד
0.581%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי לא צמוד
16.776%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני צמוד מדד
29.236%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית קבועה
21.428%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית משתנה
4.467%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני -צמוד מט"ח/אחר
1.493%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-תעודות חוב-שקלי
3.064%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בחו"ל-אג"ח מדינה ובערבות מדינה-)DM( אירופה
0.009%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בחו"ל-אג"ח קונצרני בחו"ל-גלובאלי/אחר )DM)
0.153%
מזומנים ופקדונות-בש"ח
17.931%
מזומנים ופקדונות-במט"ח
0.262%

הנתונים נכונים לחודש 12/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה

שם אחוז
1 פקדון בבנק מסוים 9.5%
2 אלה פקדונות אגח ב 5.05%
3 ממשלתית שקלית 5 01/20 4.9%
4 פז נפט אגח ג 4.62%
5 מז טפ הנפק אגח 37 5.46%
שם אחוז
6 ממשלתית שקלית %2.25 05/19 4.41%
7 בינלאומי הנפק אגח ח 3.75%
8 התעשיה האוירית אגח ג 3.4%
9 ממשלתית משתנה 05/20 3.07%
10 מזר טפח הנפק אגח 35 2.69%

הנתונים נכונים לחודש 12/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה


שם % מקרן הנאמנות שווי בש"ח
פקדון בבנק מסוים 9.5% 114,549,000.00
מז טפ הנפק אגח 37 5.46% 65,805,200.00
אלה פקדונות אגח ב 5.05% 60,929,700.00
ממשלתית שקלית 5 01/20 4.9% 59,105,000.00
פז נפט אגח ג 4.62% 55,669,300.00
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 4.41% 53,215,900.00
בינלאומי הנפק אגח ח 3.75% 45,252,500.00
התעשיה האוירית אגח ג 3.4% 41,019,900.00
ממשלתית משתנה 05/20 3.07% 37,060,500.00
מזר טפח הנפק אגח 35 2.69% 32,494,000.00
תC001450M901-35 2.18% 1,339,420.00
ממשלתית שקלית %2 03/27 2.01% 24,184,800.00
ממשלית שקלית 6.0 02/19 2.01% 24,248,600.00
דיסקונט השק אגח ו 1.98% 23,917,200.00
תכלית סל תלבונד 60 1.88% 22,625,000.00
פועלים הנפ התח י 1.85% 22,257,700.00
גזית גלוב אגח ד 1.74% 21,016,300.00
תP001450M901-35 1.6% -862,992.00
הראל סל תלבונד 60 1.59% 19,201,900.00
לאומי כתבי התח נד סד'400 1.53% 18,491,100.00
לאומי אגח 177 1.28% 15,423,300.00
סאמיט אגח ט 1.24% 14,975,200.00
פועלים הנפקות אגח 32 1.23% 14,836,200.00
ממשלתית שקלית %1.75 08/25 1.16% 13,979,000.00
מויניאן אגח א 1.08% 12,993,600.00
קסם ETF תלבונד 60 1% 12,066,200.00
בינלאומי הנפק התח כב 1% 12,008,400.00
אלביט מערכות אגח א 0.98% 11,835,400.00
שיכון ובינוי אגח 6 0.97% 11,673,300.00
אידיבי פתוח אגח יג 0.91% 11,006,300.00
קסם SP500 ETF 0.77% 9,298,500.00
אלבר אגח טז 0.71% 8,550,060.00
פנינסולה נעמ 1-ל 0.71% 8,505,240.00
אדגר אגח ח 0.68% 8,136,970.00
אפריקה אגח כו 0.68% 8,212,950.00
תכלית סל SP500 0.62% 7,516,580.00
פסגות ETF תלבונד 60 0.59% 7,117,280.00
קיי.בי.אס אגח א 0.57% 6,899,540.00
אפריקה נכס אגח ו 0.57% 6,899,900.00
ממשלתית שקלית 6.25 10/26 0.55% 6,655,980.00
חלל תקש אגח טז 0.55% 6,588,410.00
פסגות ETF תא 125 0.54% 6,472,440.00
מליסרון סד 3 נייר מסחרי 0.53% 6,447,400.00
אינטרנט זהב אגח ד 0.52% 6,326,050.00
אלבר אגח יד 0.51% 6,146,780.00
איידיאו אגח ז 0.49% 5,964,690.00
ישראמקו אגח א 0.48% 5,737,960.00
מיטב דש השקעות אגח ג 0.45% 5,396,340.00
ארפורט סיטי אגח ד 0.44% 5,275,380.00
קסם ETF תא 125 0.44% 5,321,930.00
ממשלית שקלית %0.5 01/21 0.44% 5,338,760.00
לוזון קבוצה אגח ח 0.42% 5,026,930.00
תכלית סל תא 125 0.35% 4,172,580.00
לייטסטון אגח א 0.34% 4,154,020.00
אמות נעמ 1 0.33% 4,005,420.00
מלווה קצר מועד 419 0.33% 3,996,800.00
יוניברסל מוטורס אגח א 0.31% 3,695,260.00
פקדון בבנק מסוים 0.3% 3,571,980.00
אפריקה אגח כז 0.29% 3,464,360.00
וורטון אגח א 0.29% 3,487,530.00
קרדן אן.וי. אגח ב 0.29% 3,551,140.00
תמר פטרוליום אגח א 0.28% 3,409,250.00
דרבן אגח ד 0.27% 3,311,470.00
חשמל אגח 30 0.25% 3,045,000.00
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 0.25% 3,071,530.00
פקדון בבנק מסוים 0.24% 2,934,590.00
חשמל אגח 26 0.23% 2,798,690.00
מלווה קצר מועד 529 0.22% 2,694,660.00
חג'ג' אגח ו 0.22% 2,612,930.00
אידיבי פתוח אגח יד 0.21% 2,482,110.00
ספנסר אגח א 0.21% 2,542,950.00
ממשלתית שקלית %1.0 04/21 0.21% 2,504,290.00
עזריאלי קב -3ל 0.2% 2,462,780.00
מליסרון אגח יג 0.18% 2,178,000.00
הראל סל תא 90 0.18% 2,204,560.00
קסם SP500 ETF ממ 0.17% 2,061,270.00
מטומי אג להמרה א' 0.17% 1,990,500.00
רכבת ישראל אגח א 0.17% 2,110,510.00
אלרוב נדלן אגח ג 0.17% 2,095,070.00
פתאל החזק' אגח א' 0.17% 1,886,700.00
ממשלתית צמודה %0.75 1025 0.17% 2,064,200.00
דה זראסאי אגח ד 0.17% 2,004,000.00
MTF סל תא 90 0.16% 1,951,870.00
וילאר אגח ח 0.16% 1,977,600.00
חלל תקשורת אגח ו 0.16% 1,900,920.00
דלק קידוחים אגח א 0.16% 1,899,940.00
אשטרום קב אגח ג 0.16% 1,976,000.00
הראל הנפקות אגח ח 0.15% 1,858,050.00
מזרחי טפחות הנפק אגח 43 0.14% 1,740,970.00
יוניברסל מוטורס אגח ב 0.14% 1,651,670.00
כיל אגח ה 0.14% 1,698,950.00
פולאר השק אגח ו' 0.14% 1,699,820.00
סים מנ' בכורה סד' L 0.13% 1,615,650.00
לוזון קבוצה אגח ו 0.13% 1,536,780.00
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן בT+1 0.13% 1,591,550.00
הכשרה חברה לביטוח אגח 4 0.12% 1,468,980.00
מלווה קצר מועד 319 0.12% 1,449,130.00
דה לסר אגח ד 0.12% 1,396,210.00
ISHARES EMERGING MKT 0.12% 1,507,040.00
ישרס אגח יד 0.12% 1,392,120.00
CITIGROUP INC 0.12% 1,414,760.00
פועלים הנפקות אגח 29 0.12% 1,488,850.00
בינלאומי הנפק התח נד ד 0.11% 1,352,180.00
פלאזה סנטרס אגח ב 0.11% 1,376,830.00
קסם ETF תא 90 0.11% 1,385,860.00
גירון אגח ו-פיקטיבי 0.11% 1,343,430.00
ריבית לקבל 0.11% 1,345,540.00
חג'ג' אגח ה 0.11% 1,303,070.00
רבוע נדלן אגח ד 0.1% 1,204,310.00
חלל תקשורת אגח ח 0.1% 1,222,060.00
סלקום אגח ו 0.1% 1,256,090.00
ביג אגח ח 0.09% 1,039,110.00
FACEBOOK INC-A 0.09% 1,048,080.00
דור אלון אגח ה 0.09% 1,042,500.00
פלאזה סנטרס אגח א 0.09% 1,072,000.00
ממשלתית שקלית %5.5 01/22 0.09% 1,064,950.00
חנן מור אגח ז 0.09% 1,043,710.00
סאות'רן אגח ב' פקטיבי 0.09% 1,088,360.00
דלר-P0380.0M901 0.08% -20,992.00
אשטרום נכ אגח 11 0.08% 982,080.00
קרסו אגח ב 0.08% 954,046.00
אקסטל אגח א 0.08% 957,356.00
מירלנד אגח ז 0.08% 1,015,470.00
סלע נדלן אגח ב 0.08% 922,854.00
דלר-P0375.0M901 0.08% -13,478.00
אידיבי פת אגח יא 0.07% 807,042.00
אלרוב נדלן אגח ב 0.07% 879,072.00
אפריקה אגח כח 0.07% 893,943.00
חשמל אגח 28 0.07% 818,640.00
ארזים אגח 4 0.07% 884,791.00
לאומי שה נד 300 0.07% 888,771.00
ביג אגח ז 0.07% 876,294.00
פז נפט אגח ד 0.07% 845,083.00
פסגות ETF תא 90 0.07% 824,451.00
אדרי-אל אגח ב 0.07% 787,786.00
פסגות ETF תלבונד-גלובל 0.07% 863,995.00
אמות אגח ב 0.06% 699,710.00
דלר-C0375.0M901 0.06% 8,004.00
ישרס אגח יא 0.06% 744,737.00
מזרחי טפחות הנפ התח 48 0.06% 779,880.00
קסם ETF תלבונד שקלי 0.06% 673,275.00
לאומי שטרי הון נד' 200 0.05% 607,942.00
לוינשטיין הנדסה אגח ג 0.05% 549,662.00
מזרחי טפחות הנפק אגח 39 0.05% 645,621.00
דיסקונט השק אגח י 0.05% 549,229.00
הראל סל תא 125 0.05% 546,940.00
עזריאלי אגח ב 0.05% 546,343.00
אזורים אגח 10 0.05% 604,192.00
בינל הנפק אגח ט 0.05% 590,214.00
סאפיינס אגח ב 0.05% 484,750.00
אשטרום קבוצה אגח ב 0.05% 635,973.00
מז טפח הנפק אגח 38 0.05% 659,163.00
תC001440M901-35 0.05% 29,784.00
אול-יר אגח ב 0.05% 594,229.00
גליל 5903 0.05% 621,896.00
שיכון ובינוי אגח 5 0.04% 432,531.00
גלובל כנפיים 0.04% 481,519.00
מגוריט אגח א 0.04% 511,594.00
לוזון קבוצה אגח ז 0.04% 542,298.00
קסם RUSSELL 2000 ETF ממ 0.04% 495,022.00
הכשרה חב לביטוח אגח 3 0.04% 435,834.00
אידיבי פתוח אגח ט 0.04% 500,201.00
ממשלתית צמודה %0.1 1020 0.04% 511,400.00
נתנאל גרופ אגח י 0.04% 506,455.00
וילאר אגח ז 0.04% 431,640.00
איירפורט אגח ז 0.04% 430,594.00
רילייטד אגח א 0.04% 469,532.00
רבוע נדלן אגח ה 0.03% 360,706.00
נייר חדרה אגח 6 0.03% 352,722.00
מז טפ הנפק אגח 44 0.03% 411,920.00
הכשרת הישוב אגח 17 0.03% 415,960.00
פרטנר אגח ד 0.03% 306,128.00
אלרוב נדלן אגח ד 0.03% 373,969.00
קסם ETF תלבונד מאגר 0.03% 347,398.00
ישרס אגח יג 0.03% 361,627.00
תכלית סל תלבונד מאגר 0.03% 390,410.00
פקדון בבנק מסוים 0.03% 341,482.00
מניבים ריט אגח א 0.03% 351,517.00
הראל סל SP500 0.03% 320,044.00
פטרוטקס אגח א' 0.03% 398,609.00
פועלים הנפק התח יד 0.03% 407,896.00
בל''ל סטוק רגיל 1 ש''ח 0.03% 414,190.00
גלובל כנפיים אגח ב 0.03% 333,899.00
תP001440M901-35 0.03% -14,652.00
אלון רבוע אגח ה 0.03% 311,959.00
BAIDUINC-SPON ADR 0.03% 376,734.00
חג'ג' אגח ז 0.03% 330,460.00
עזריאלי אגח ד 0.03% 340,879.00
בנק הפועלים מ''ר 1 ש''ח 0.03% 414,703.00
רוטשטיין אגח ד 0.02% 257,472.00
דלר-C0380.0M901 0.02% 1,632.00
רכבת ישראל אגח ב 0.02% 213,850.00
תP001530M901-35 0.02% -13,548.00
אפריקה נכסים אגח ה 0.02% 212,830.00
ממשלתית שקלית 4.25 03/23 0.02% 230,400.00
נתנאל גרופ אגח ט 0.02% 205,894.00
בוני תיכון אגח יג 0.02% 215,389.00
תכלית סל תלבונד שקלי 0.02% 293,347.00
צמח המרמן אגח ד 0.02% 280,152.00
לאומי שה נד 301 0.02% 188,388.00
יואל אגח 4 0.02% 284,633.00
מישורים אגח ד 0.02% 266,688.00
ALIBABA GROUP HOLDINGS 0.02% 208,463.00
פועלים הנפקות אגח 33 0.02% 215,898.00
שופרסל אגח ב 0.02% 220,927.00
פועלים הנפקות אגח34 0.02% 226,972.00
פועלים הנ התח נד יח 0.02% 243,855.00
בסר אירופה אגח ח 0.02% 215,847.00
דלק תמלוגים 0.02% 219,806.00
לאומי התח נד יד 0.02% 191,000.00
פועלים הנפק התח טו 0.02% 261,342.00
בזן אגח א 0.02% 230,509.00
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 0.02% 284,288.00
פועלים הנפ ש''ה נד 1 0.02% 271,050.00
לאומי אגח 178 0.02% 209,640.00
תמר פטרוליום 0.02% 189,128.00
אלבר אגח יג 0.02% 191,217.00
נכסים ובנין אגח ו 0.02% 247,213.00
לידר השקעות אג ו 0.02% 300,736.00
קסם ETF תלבונד-גלובל 0.01% 136,414.00
פניקס אגח 1 0.01% 166,063.00
הכשרת הישוב אגח 16 0.01% 97,771.80
תC001530M901-35 0.01% 1,544.00
ל.ס - אורכית א' 0.01% 104,712.00
דיבידנד לקבל 0.01% 79,155.40
סקורפיו אגח א 0.01% 150,485.00
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי 0.01% 135,628.00
בסר אירופה אגח ט 0.01% 108,196.00
פרופיט אגח ד 0.01% 130,290.00
סינרג'י כבלים אגח ג 0.01% 91,160.60
גבאי מניבים אגח ח 0.01% 159,970.00
פטרוכמיים אגח ב 0.01% 106,614.00
צור אגח ח 0.01% 153,031.00
אזורים אגח 11 0.01% 123,352.00
אזורים אגח 9 0.01% 95,261.60
דיסקונט ש''ה א 0.01% 95,502.00
VANECK VECTORS GOLD MINERS E 0.01% 89,613.10
דיסקונט השק אגח ח 0.01% 112,266.00
ישרס אגח טו 0.01% 168,395.00
התחייבויות אחרות 0.01% 66,666.60
הכשרת הישוב אגח 15 0.01% 103,050.00
JD.COM INC-ADR 0.01% 138,287.00
אשדר אגח א 0.01% 66,935.00
קרדן נדלן אגח ג 0.01% 87,246.00
ביג אגח ד 0.01% 181,148.00
מנורה מבטחים הון אגח א 0.01% 80,827.00
בזק אגח 6 0.01% 166,602.00
בזק אגח 9 0.01% 174,647.00
מזרחי טפחות הנפק אגח 41 0.01% 103,770.00
תעשי אוירית אגח ד 0.01% 135,135.00
סלקום אגח ח 0.01% 91,946.80
מגה אור אגח ו 0.01% 153,270.00
דורסל אגח ב 0.01% 145,898.00
אלטיטיוד השקעות אגח א 0.01% 81,661.20
הראל הנפקות אגח א 0.01% 85,844.90
מזרחי טפחות ע'ש 0.01% 82,082.00
CAMECO CORP 0.01% 66,844.70
NORTHROP GRUMMAN CORP 0.01% 119,815.00
עזריאלי אגח ג 0.01% 68,874.50
סאני תקשורת אגח יא 0.01% 144,671.00
אם.אר.פי השקעות אגח ג 0.01% 151,148.00
אגוד הנפקות אגח ט 0.01% 81,151.60
אלון רבוע אגח ד 0.01% 140,903.00
אלקטרה נדלן אגח ד 0.01% 96,420.20
יו.איי.אר.סי 0.01% 155,128.00
סאטקום מער' אגח ב' 0.01% 71,083.90
בזן אגח ו 0.01% 150,510.00
אספן גרופ אגח ו 0.01% 154,447.00
חלל תקשורת אגח ט 0.01% 171,344.00
ריט 1 אגח ד 0.01% 134,787.00
ספיר קורפ אגח יח 0.01% 78,489.00
לוזון קבוצה אגח י 0.01% 96,588.50
ביג אגח ה 0.01% 130,856.00
מגה אור אגח ד 0.01% 139,792.00
סלע נדלן אגח א 0.01% 113,499.00
רבד אגח א 0.01% 106,270.00
ישראל קנדה אגח ה 0.01% 107,124.00
לידר השקעות אגח ה 0.01% 85,258.00
צרפתי אגח ט 0.01% 114,000.00
אלוני חץ אגח ו 0.01% 75,770.00
וילאר אגח ט 0.01% 125,182.00
לוינשטיין הנדסה אגח ד 0.01% 101,934.00
PLAZA CENTERS NV 0% 82.26
NSI NV 0% 10,196.60
אפריקהB אופ' מכו-כח-פקטיבי 0% 845.54
אפריקהA אופ' מכו-כח-פקטיבי 0% 812.19
AFI DEV -B SHS 0% 20,764.80
בנין אגח א 0% 10.29
URANIUM PARTICIPATION 0% 30,413.50
פקדון בבנק מסוים 0% 0.67
אנטר הולדינגס אגח ב 0% 0.04
פקדון בבנק מסוים 0% 26,876.90
פקדון בבנק מסוים 0% 5,516.34
פקדון בבנק מסוים 0% 14,232.10
פקדון בבנק מסוים 0% 5,079.77
פקדון בבנק מסוים 0% 8,954.16
פקדון בבנק מסוים 0% -0.01
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO 0% 1,736.69
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 0% 18,518.50
ישראמקו 0.01 ש''ח 0% 5,265.29
דלק קידוחים יהש 1 ש''ח 0% 54,358.10
חלל תקשורת אגח להמרה יז 0% 10,023.20
חנן מור אגח ה 0% 1,315.55
אינטרנט זהב אגח ג 0% 36,006.50
לידקום אגח א חש 8/09 0% 343.86
בינלאומי הנפק הת נד כ 0% 56,270.00
יוניטרוניקס אגח 4 0% 116.82
אלעזרא אגח ב 0% 15,495.00
בראק אן וי אגח א 0% 13,064.20
אפריל נדל''ן אגח 1 0% 8,490.93
צמח המרמן אגח ג 0% 2,287.56
דה לסר אגח ג 0% 2,443.95
שיכון ובינוי אגח 7 0% 5,035.66
דה לסר אגח ב 0% 45,185.00
סאמיט אגח ד 0% 24,508.70
אמות אגח א 0% 10,333.90
טאו אגח ב 0% 11,510.30
בי קומיוניקיישנס אגחב 0% 364.99
צים מניות-פיק 0% 0.00
ביג אגח ג 0% 15,209.00
קסם ETF תא בנקים 0% 15,414.30
אמות אגח ג 0% 38,490.00
שיכון ובינוי אגח 4 0% 27,205.80
ל.ס - אידיבי פיתוח-אופ' כלל75%-פיק' 0% 0.00
מישורים אגח ג 0% 2,002.34
מספר יחידות רדומות 0% 0.00
סלקום ישראל 0% 5,547.10
כלל ביוטכנולוגיה 0% 6,230.84
מירלנד 0% 3,696.32
פלאזה סנטרס 0% 69.69
ב.יאיר 0.01 ש''ח 0% 2,843.82
פרטנר מ''ר 0.01 ש''ח 0% 26,827.70
אל על 1 שח 0% 303.10
קנאשור תראפיוטיקס 0% 10,814.90
גבאי התחדשות עירונית 0% 8.00
כימיקלים לישראל 1 ש''ח 0% 54,992.80
לידר מר 0% 9,572.00
זקיפת הוצאות מכירה- נגזרים בחו''ל 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- נגזרים בארץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך חוץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך בארץ 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר הנאמן 0% -7,412.84
הפרשות למס רווחי הון 0% 0.00
התחייבויות אחרות 0% -2.66
התחייבויות אחרות 0% -1,007.80
טבע מר 0% 33,078.60
התחייבויות למס הכנסה 0% 0.00
דיבידנד לקבל 0% 1,208.32
סים קומרשייל 0.001 $ 0% 3,804.00
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול מ 0% 0.00
פרוטליקס 0% 2,506.94
פריגו מ''ר 0.001 אירו 0% 18,808.20
אירונאוטיקס 0% 12,157.40
ספוט 0% 0.00
הפרשה לשכר כחלק יחסי מהרווח שצמח לקרן טכ 0% 0.00
דוראה אגח ג 0% 8.37
חפציבה ג'רו אגח א 0% 7,805.60
פתאל אירופה אגח ב 0% 5,300.38
מישורים אגח ו 0% 3,328.51
פרטנר אגח ו 0% 28,877.50
הרץ פרופרטיס אגח א 0% 37,213.00
מישורים אגח ח 0% 1,967.89
סטרווד ווסט אגח א 0% 27,476.70
ממשלתית צמודה %1.75 0923 0% 33,210.00
ממשלתית צמודה %2.75 09/22 0% 40,557.30
דלק תמלוגים אגח א 0% 7,678.22
ארזים אגח 2 0% 696.21
שלמה החז אגח טו 0% 10,645.80
שלמה החז אגח יח 0% 39,096.70
מישורים אגח ה 0% 50,391.70
פרשקובסקי אגח י 0% 3,873.62
אשטרום נכסים אגח 8 0% 587.77
חפציבה אגח א 0% 7,748.56
ל.ס - גלובלקום טרייד ב' הסדר 0% 0.00
מלרג אג להמרה א' 0% 0.00
אפסק אגח להמרה א' 0% 26,964.30
SCZ8P 2390 PIT 0% -468.36
אקסטל אגח ב 0% 13,450.90
אלמוגים אגח ג 0% 1,319.25
אורבנקורפ אגח א 0% 8,896.42
דה זראסאי אגח ג 0% 50,974.30
SCZ8C 2605 PIT 0% -56.20
מיטב דש השקעת מ''ר 1 שח 0% 6,616.61
הכשרת הישוב אגח 18 0% 29,640.80
וואן טכנ תוכנה אגח ג 0% 12,883.50
אדגר אגח ז 0% 79,156.30
נכסים ובנין אגח ז 0% 2,462.22
פנינסולה אגח ב 0% 58,038.00
אלקו אגח יא 0% 23,843.80
דיסקונט כתבי התח נד יא 0% 5,420.36
הום סנטר אגח א-רמ 0% 4,602.46
צים אגח ד-רמ 0% 3,020.22
צים אגח A1 -רמ 0% 6,744.64
וילאר אגח ו 0% 39,210.30
נתנאל גרופ אגח ו 0% 9,131.84
ישרס אגח טז 0% 6,342.93
אביב בניה אגח 5 0% 30,897.00
הכשרת הישוב אגח 21 0% 7,684.00
מליסרון אגח ו 0% 46,140.00
נורסטאר אגח ט 0% 3,436.05
בזן אגח ז 0% 14,101.70
פועלים הנפק התח יא 0% 1,603.06
בית הזהב אגח ב 0% 2,829.75
בית הזהב אגח ג 0% 50,230.00
אשטרום נכסים אגח 7 0% 27,952.60
רפק אגח ה 0% 3,697.11
פניקס אגח 2 0% 19,808.70
פטרוכמיים אגח 1 0% 327.58
פטרוכמיים אגח ג 0% 20,008.70
אשטרום נכ אגח 9 0% 4,016.86
דיסקונט מנפיקים כ הת ד 0% 51,880.30
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' 0% 96.57
ישפרו אגח ב 0% 924.40
רגנסי אגח א 0% 28,370.30
חפציבה ג'רו אגח ב להמרה 0% 16,094.30
אנטר הולדינגס אגח א 0% 0.17
קמור אגח ח 0% 10,208.40
קמור אגח ו 0% 17,638.40
בסר ארופה אגח ט חש 12/12 0% 2,038.32
ביג אגח ו 0% 414.37
קרדן אן.וי אגח ב חש2/18 0% 25,551.10
ליטו גרופ אגח ג-ל 0% 56,029.40
אורתם סהר אגח להמרה י 0% 12,842.00
מעין ונצ'ורס אג ב-ש 0% 8,878.73
סקיילקס אגח יג נשר 0% 0.00
סקיילקס אגח ו נשר 0% 4,216.35
אמפל אמריקן חש 2/15 0% 49,773.10
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 0% 49,773.10
קמור אגח ח חש 11/12 0% 4,500.89
וורלד קפיטל אגח ב 0% 4,510.58
אולימפיה אגח ב 0% 530.93
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר 0% 7,712.14
חבס אגח 4 0% 7,325.12
חבס אגח 12 0% 0.00
בוימלגרין מר 1 ש''ח 0% 0.00
רילון אגח 2 0% 41,160.40
דוראה אגח ד 0% 85.98
דוראה אגח ב 0% 144.36
דוראה אגח א 0% 340.83
פטרו גרופ אגח א 0% 0.00
רשי אגח א'-פיקטיבי 0% 6,086.10
אאורה אג 1 חש 8/15 0% 17,304.70
אולימפיה אגח ג 0% 5,448.31
אורתם סהר אגח ה 0% 6,809.97
ג'י.אם.אף אגח א 0% 17,752.10
סוהו נדלן אגח ב 0% 0.00
אמפל-אמריקן אגח ב 0% 49,773.10
חפציבה ג'רו אגח ג 0% 21,012.10
אייס אוטו דיפו אגח א 0% 0.00
דיידלנד אגח א 0% 0.00
ל.ס - תשואה 10 ב' 0% 14,418.80
ל.ס - תשואה 10 א' 0% 144.00
אקסום אגח א 0% 0.10
ג'י.אף.איי אגח א 0% 19,305.90
אמריס אגח א 0% 41.99
אוברלנד אגח א 0% 0.00
יורו טרייד נדלן אגח א 0% 0.00
גלב ב חש 8 הסדר 0% 0.00
לידקום אגח א 0% 3,655.37
גלובל 8 אגח ד חש 10/12 0% 0.00
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 0% 40,197.60
אפסק אגח א חש 12/11 0% 3,701.37
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 0% 49,769.10
אמפל-אמריקן אגח ג 0% 23,492.10
קרדן נדלן אגח ב 0% 28,659.60
לידקום אגח א חש 12/09 0% 522.09
גמול השק' אגח ב 0% 9,385.28
גמול אגח א חש 12/09 0% 1,023.58
גלב חש הסדר 0% 0.00
חפציבה אגח א חש 2/09 0% 1,291.43
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 0% 0.00
TESLA MOTORS INC -0.01% -125,098.00
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן–דמי ניהול קבו -0.01% -146,609.00
אפריקה נכסים מ''ר 1 ש''ח -0.01% -76,010.60
קבוצת דלק אגח יח -0.01% -113,656.00
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס -0.54% -6,493,020.00
הנתונים נכונים לחודש 2/2019

מדורג גבוה (AA ומעלה)
53.746%
מדורג בינוני (BBB עד AA)
17.788%
מדורג נמוך (למטה מBBB)
0.654%
אג"ח שאינן מדורגות
5.018%
הנתונים נכונים לחודש 2/2019

מח"מ תיק האג"ח
2.276
ממשלתי שקלי
2.358
ממשלתי צמוד
4.703
קונצרני צמוד מט"ח
3.967
מח"מ תיק אג"ח בחו"ל
5.166
קונצרני שקלי
1.416
קונצרני צמוד
2.93
גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.