הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי
מגדל אפיקים אג'ח תשואה כוללת
5105259
אג"ח בארץ-כללי   -   אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות
תשואה יומית
0.16%
תשואה 90 יום
-1.65%
תשואה מתחילת השנה
0.66%
תשואה שנה אחורה
0.28%
תשואה 3 שנים
10.11%
סטיית תקן
2.37%
מדד שארפ
0.25
דמי ניהול
0.89%
מחיר קניה
192.76₪
מחיר פדיון
192.76₪
מבט כללי
ביצועים
פרופיל קרן הנאמנות
החזקות

מדיניות קרן הנאמנות

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד אג"ח כללי, שפרטים אודותיו מובאים להלן בסעיף: "נכס הייחוס של הקרן".
הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן^: )א( )1 )החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ- %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. )2 )בס"ק זה: "אפיק אג"ח"- כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: )א( אגרות חוב קונצרניות הניתנות להמרה למניות הנסחרות בישראל; )ב( אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה למניות הנסחרות בישראל; )ג( אגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל; )ד( אגרות חוב ממשלתיות; )ה( תעודות סל ו/או תעודות בחסר שנכס הבסיס שלהן הוא מדד אגרות חוב. בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לכלול בנכסי הקרן אגרות חוב ממגוון אפיקי אג"ח ו/או לרכוש בעבור הקרן אגרות חוב מאפיק אג"ח מסוג אחד ולמכור בעבור הקרן אגרות חוב מאפיק אג"ח מסוג אחר, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. )3 )החשיפה למניות לא תעלה על %15 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- )%15 )-מהשווי הנקי של נכסי הקרן. )4 )החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- )%50 )-מהשווי הנקי של נכסי הקרן )אך ראו גם ס"ק )א()8 )לסעיף זה להלן(. )5 )החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- )%30 )-מהשווי הנקי של נכסי הקרן. @ )6 )בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, להשאיל ניירות ערך המוחזקים בקרן, לצורך עסקת מכירה בחסר, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. )7" )תשואה כוללת"- משמעותה, שתשואת הקרן נגזרת הן מהשינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה והן מההכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריבית ודמי השאלה. )8 )השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת. )האמור בס"ק )א( לסעיף זה לעיל כפוף לס"ק )ב( לסעיף זה להלן(. )ב( חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

קרא עוד

ביצועים

טבלת תשואות
תקופה
תשואה
תשואה יומית
0.16%
תשואה מתחילת החודש
0.66%
תשואה מתחילת השנה
0.66%
תשואה 30 יום
-0.48%
תשואה 90 יום
-1.65%
תשואה 180 יום
-1.19%
תשואה שנה אחורה
0.28%
תשואה 3 שנים אחורה
10.11%
תשואה 5 שנים אחורה
8.27%
גרף תשואות
  • שבוע
  • 30 ימים
  • 90 ימים
  • 180 ימים
  • שנה
  • 3 שנים
  • 5 שנים
גרף רווח היפותטי 10,000₪

פרופיל

מספר נייר
5105259
תאריך שינוי מדיניות אחרון
מנהל קרן הנאמנות
מגדל
פרופיל חשיפה
2C
קטגוריה ראשית
אג"ח בארץ-כללי
דמי נאמנות
0.045%
קטגוריה משנית
אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות
עמלת הפצה
-
תת קטגוריה
-
שיעור הוספה
-
שווי נכסי קרן הנאמנות (במיליונים)
1206.15
מעמד מס
פטורה
תאריך הקמה
23/02/2005

החזקות

כלל החזקות קרן הנאמנות
הרכב נכסי קרן הנאמנות
10 החזקות עיקריות
מח"מ
דירוג אג"ח בקרן הנאמנות
הנתונים נכונים לחודש 12/2018
תחום השקעה אחוז
מניות-מניות הנסחרות בארץ-ת"א- 125
5.885%
מניות-מניות הנסחרות בארץ-יתר מניות והמירים
0.197%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-צפון אמריקה )DM)
4.033%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-)DM( אירופה
0.001%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-)None-DM( אירופה
0.193%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-)None-DM( אסיה
0.06%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-ישראל
0.002%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-גלובאלי/אחר )DM)
0.125%
סחורות
0.436%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי צמוד מדד
0.271%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי לא צמוד
19.544%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני צמוד מדד
33.242%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית קבועה
24.469%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית משתנה
4.851%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני -צמוד מט"ח/אחר
1.582%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-תעודות חוב-שקלי
1.776%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בחו"ל-אג"ח מדינה ובערבות מדינה-)DM( אירופה
-0.058%
מזומנים ופקדונות-בש"ח
9.334%
מזומנים ופקדונות-במט"ח
0.329%

הנתונים נכונים לחודש 10/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה

שם אחוז
1 פקדון בבנק מסוים 20.19%
2 ממשלתית שקלית %2.25 05/19 5.65%
3 ממשלתית שקלית 5 01/20 5.04%
4 מז טפ הנפק אגח 37 5.91%
5 פז נפט אגח ג 4.88%
שם אחוז
6 ממשלתית משתנה 05/20 4.3%
7 בינלאומי הנפק אגח ח 3.93%
8 ממשלית שקלית 6.0 02/19 2.81%
9 אלה פקדונות אגח ב 2.56%
10 קסם ETF תלבונד 60 1.35%

הנתונים נכונים לחודש 10/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה


שם % מקרן הנאמנות שווי בש"ח
פקדון בבנק מסוים 20.19% 174,060,000.00
מז טפ הנפק אגח 37 5.91% 50,927,900.00
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 5.65% 48,672,800.00
ממשלתית שקלית 5 01/20 5.04% 43,427,100.00
פז נפט אגח ג 4.88% 42,057,900.00
ממשלתית משתנה 05/20 4.3% 37,045,700.00
בינלאומי הנפק אגח ח 3.93% 33,907,900.00
ממשלית שקלית 6.0 02/19 2.81% 24,241,700.00
אלה פקדונות אגח ב 2.56% 22,108,600.00
תP001600M811-35 2.33% -686,112.00
דיסקונט השק אגח ו 2.16% 18,630,700.00
התעשיה האוירית אגח ג 1.91% 16,477,200.00
תC001600M811-35 1.8% 425,152.00
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן בT+1 1.73% 14,929,800.00
לאומי אגח 177 1.7% 14,637,800.00
גזית גלוב אגח ד 1.58% 13,599,500.00
פועלים הנפ התח י 1.41% 12,124,100.00
קסם ETF תלבונד 60 1.35% 11,637,600.00
אידיבי פתוח אגח יג 1.16% 10,033,200.00
סאמיט אגח ט 1.09% 9,356,500.00
לאומי כתבי התח נד סד'400 1.03% 8,841,100.00
שיכון ובינוי אגח 6 1.01% 8,741,700.00
מויניאן אגח א 0.91% 7,858,320.00
בינלאומי הנפק התח כב 0.89% 7,655,270.00
אלבר אגח טז 0.87% 7,522,700.00
תכלית סל תלבונד 60 0.87% 7,499,350.00
פקדון בבנק מסוים 0.81% 6,958,000.00
אלביט מערכות אגח א 0.8% 6,918,310.00
פסגמ ב תא 125 0.76% 6,522,940.00
פועלים הנפקות אגח 32 0.74% 6,403,900.00
הראל סל תלבונד 60 0.64% 5,553,970.00
קסםסמ 33 תא125 0.58% 5,038,020.00
קיי.בי.אס אגח א 0.57% 4,924,080.00
חלל תקש אגח טז 0.56% 4,791,840.00
קסםסמ ז 39 500 0.52% 4,499,250.00
אפריקה אגח כו 0.51% 4,401,720.00
אלבר אגח יד 0.5% 4,282,940.00
ישראמקו אגח א 0.5% 4,340,670.00
מלווה קצר מועד 419 0.46% 3,996,800.00
לייטסטון אגח א 0.45% 3,878,960.00
לוזון קבוצה אגח ח 0.43% 3,711,370.00
פסגות ETF תלבונד 60 0.43% 3,685,520.00
יוניברסל מוטורס אגח א 0.43% 3,731,900.00
אינטרנט זהב אגח ד 0.34% 2,909,830.00
ארפורט סיטי אגח ד 0.32% 2,733,680.00
מלווה קצר מועד 529 0.31% 2,694,390.00
מיטב דש השקעות אגח ג 0.3% 2,584,280.00
אידיבי פתוח אגח יד 0.3% 2,578,680.00
וורטון אגח א 0.29% 2,526,470.00
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 0.28% 2,390,690.00
מליסרון סד 3 נייר מסחרי 0.28% 2,446,330.00
אדגר אגח ח 0.27% 2,299,550.00
תמר פטרוליום אגח א 0.27% 2,345,680.00
הראל סל יא ת''א 90 0.27% 2,364,530.00
קרדן אן.וי. אגח ב 0.27% 2,324,140.00
פתאל החזק' אגח א' 0.24% 2,036,730.00
דה זראסאי אגח ד 0.24% 2,063,090.00
קסםסמ צ סנפשח 0.24% 2,066,240.00
ממשלית שקלית %0.5 01/21 0.24% 2,101,050.00
תכלית סל ד ספ 500 0.23% 1,966,860.00
אשטרום קב אגח ג 0.23% 2,025,000.00
פרשקובסקי אגח ח 0.22% 1,894,220.00
הראל הנפקות אגח ח 0.22% 1,901,430.00
דלק קידוחים אגח א 0.22% 1,910,720.00
אפריקה אגח כז 0.21% 1,847,380.00
מזרחי טפחות הנפק אגח 43 0.2% 1,750,520.00
יוניברסל מוטורס אגח ב 0.2% 1,766,700.00
פולאר השק אגח ו' 0.18% 1,573,650.00
פועלים הנפקות אגח 29 0.18% 1,532,030.00
דלר-C0365.0M811 0.17% 31,950.00
מלווה קצר מועד 319 0.17% 1,449,130.00
רכבת ישראל אגח א 0.17% 1,478,140.00
עזריאלי קב -3ל 0.17% 1,460,480.00
סים מנ' בכורה סד' L 0.17% 1,500,160.00
קסם סם 31 תא90 0.17% 1,490,400.00
לוזון קבוצה אגח ו 0.16% 1,384,970.00
ספנסר אגח א 0.16% 1,374,010.00
ישרס אגח יד 0.16% 1,387,090.00
בינלאומי הנפק התח נד ד 0.16% 1,352,490.00
סלקום אגח ו 0.15% 1,285,120.00
ISHARES EMERGING MKT 0.15% 1,331,080.00
פקדון בבנק מסוים 0.14% 1,199,280.00
ממשלתית שקלית %1.0 04/21 0.14% 1,193,920.00
מליסרון אגח יג 0.14% 1,226,540.00
רבוע נדלן אגח ד 0.14% 1,234,940.00
חשמל אגח 26 0.14% 1,239,380.00
תכלית א ת''א 125 0.13% 1,145,880.00
חג'ג' אגח ה 0.12% 1,020,340.00
ישרס אגח יא 0.12% 1,015,780.00
ביג אגח ח 0.12% 1,048,030.00
דור אלון אגח ה 0.12% 1,070,200.00
דרבן אגח ד 0.12% 1,006,560.00
ארזים אגח 4 0.11% 965,956.00
תC001570M811-35 0.11% 36,760.00
אשטרום נכ אגח 11 0.11% 977,328.00
סלע נדלן אגח ב 0.11% 932,522.00
פלאזה סנטרס אגח ב 0.11% 914,126.00
פז נפט אגח ד 0.1% 852,642.00
פסג מדד יז תא90 0.1% 876,125.00
חשמל אגח 28 0.1% 820,993.00
כיל אגח ה 0.1% 877,037.00
אקסטל אגח א 0.09% 767,560.00
פלאזה סנטרס אגח א 0.09% 795,639.00
אדרי-אל אגח ב 0.09% 789,688.00
אידיבי פת אגח יא 0.09% 776,665.00
מזרחי טפחות הנפ התח 48 0.09% 799,840.00
מטומי אג להמרה א' 0.08% 664,113.00
אפריקה אגח כח 0.08% 659,912.00
אידיבי פתוח אגח ט 0.08% 662,366.00
אלרוב נדלן אגח ג 0.08% 688,361.00
מז טפח הנפק אגח 38 0.08% 662,912.00
אלרוב נדלן אגח ב 0.08% 666,350.00
קסם ETF תלבונד שקלי 0.08% 689,082.00
מזרחי טפחות הנפק אגח 39 0.08% 648,172.00
לוזון קבוצה אגח ז 0.07% 586,292.00
ממשלתית שקלית %5.5 01/22 0.07% 592,018.00
דיסקונט השק אגח י 0.07% 613,888.00
גליל 5903 0.07% 624,038.00
לאומי שטרי הון נד' 200 0.07% 611,515.00
דה לסר אגח ד 0.07% 584,569.00
קרסו אגח ב 0.07% 608,020.00
קסםסמ קיב ראסל2000 0.07% 562,293.00
תP001590M811-35 0.07% -18,256.00
תP001570M811-35 0.07% -18,780.00
בינל הנפק אגח ט 0.07% 595,549.00
חלל תקשורת אגח ח 0.07% 621,196.00
אשטרום קבוצה אגח ב 0.07% 644,714.00
ממשלתית צמודה %0.1 1020 0.06% 513,150.00
נתנאל גרופ אגח י 0.06% 511,036.00
חלל תקשורת אגח ו 0.06% 497,751.00
בוני תיכון אגח יא 0.06% 489,920.00
גלובל כנפיים 0.06% 524,228.00
סאפיינס אגח ב 0.06% 477,213.00
לאומי שה נד 300 0.06% 550,811.00
תC001590M811-35 0.06% 17,129.00
הכשרת הישוב אגח 17 0.05% 424,800.00
בל''ל סטוק רגיל 1 ש''ח 0.05% 425,553.00
הכשרה חב לביטוח אגח 3 0.05% 435,120.00
תכלית סל תלבונד מאגר 0.05% 398,126.00
פרטנר אגח ד 0.05% 408,774.00
עזריאלי אגח ב 0.05% 413,409.00
רילייטד אגח א 0.05% 471,286.00
שיכון ובינוי אגח 5 0.05% 428,560.00
בנק הפועלים מ''ר 1 ש''ח 0.05% 441,882.00
פועלים הנפק התח יד 0.05% 417,884.00
ישרס אגח יג 0.05% 411,892.00
BAIDUINC-SPON ADR 0.05% 423,675.00
מגוריט אגח א 0.05% 468,176.00
מזר טפח הנפק אגח 35 0.05% 424,360.00
תC001560M811-35 0.05% 17,008.00
לידר השקעות אג ו 0.04% 304,750.00
קסם ETF תלבונד מאגר 0.04% 354,775.00
חנן מור אגח ז 0.04% 353,140.00
מניבים ריט אגח א 0.04% 357,238.00
בזן אגח א 0.04% 311,026.00
איירפורט אגח ז 0.04% 343,864.00
גלובל כנפיים אגח ב 0.04% 365,436.00
עזריאלי אגח ד 0.04% 345,440.00
רבוע נדלן אגח ה 0.04% 370,600.00
דורסל אגח ב 0.03% 219,697.00
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי 0.03% 218,083.00
נייר חדרה אגח 6 0.03% 228,449.00
בסר אירופה אגח ח 0.03% 215,847.00
יואל אגח 4 0.03% 284,690.00
נכסים ובנין אגח ו 0.03% 300,124.00
רוטשטיין אגח ד 0.03% 260,275.00
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 0.03% 285,506.00
דלק תמלוגים 0.03% 240,679.00
שופרסל אגח ב 0.03% 220,825.00
אלרוב נדלן אגח ד 0.03% 294,261.00
אידיבי פתוח אגח י 0.03% 282,945.00
מלווה קצר מועד 1218 0.03% 249,950.00
פועלים הנפק התח טו 0.03% 263,525.00
פועלים הנפ ש''ה נד 1 0.03% 277,108.00
תC001580M811-35 0.03% 9,081.00
פועלים הנפקות אגח 33 0.03% 216,724.00
פועלים הנפקות אגח34 0.03% 227,807.00
פועלים הנ התח נד יח 0.03% 253,750.00
ממשלתית שקלית 4.25 03/23 0.03% 230,440.00
תכלית סל תלבונד שקלי 0.03% 300,701.00
יו.איי.אר.סי 0.02% 163,535.00
לוינשטיין הנדסה אגח ג 0.02% 144,582.00
אזורים אגח 9 0.02% 130,824.00
תP001560M811-35 0.02% -6,320.00
ריט 1 אגח ד 0.02% 135,844.00
בוני תיכון אגח יג 0.02% 198,504.00
ריבית לקבל 0.02% 158,858.00
צור אגח ח 0.02% 154,218.00
בוני תיכון אגח י' 0.02% 131,011.00
אפריקה נכסים אגח ה 0.02% 212,830.00
פרופיט אגח ד 0.02% 136,074.00
תP001580M811-35 0.02% -6,645.00
מגה אור אגח ו 0.02% 156,540.00
אלבר אגח יג 0.02% 190,233.00
ישרס אגח טו 0.02% 172,707.00
ביג אגח ה 0.02% 132,778.00
לאומי התח נד יד 0.02% 191,590.00
לאומי שה נד 301 0.02% 188,497.00
הראלס כה ספ 0.02% 145,672.00
דלר-P0365.0M811 0.02% -1,440.00
ביג אגח ד 0.02% 185,297.00
פניקס אגח 1 0.02% 166,614.00
סקורפיו אגח א 0.02% 150,485.00
בזן אגח ו 0.02% 153,990.00
ALIBABA GROUP HOLDINGS 0.02% 203,219.00
אלקטרה נדלן אגח ד 0.02% 143,905.00
בזק אגח 6 0.02% 210,392.00
בזק אגח 9 0.02% 178,658.00
CITIGROUP INC 0.02% 188,775.00
קסם ETF תלבונד-גלובל 0.02% 149,812.00
מגה אור אגח ד 0.02% 141,194.00
וילאר אגח ט 0.02% 131,582.00
צמח המרמן אגח ד 0.02% 140,360.00
סאני תקשורת אגח יא 0.02% 152,760.00
רכבת ישראל אגח ב 0.02% 214,434.00
נתנאל גרופ אגח ט 0.02% 150,240.00
גבאי מניבים אגח ח 0.02% 171,808.00
מישורים אגח ד 0.02% 131,192.00
JD.COM INC-ADR 0.02% 141,782.00
חג'ג' אגח ז 0.01% 121,042.00
ליטו גרופ אגח ג-ל 0.01% 56,029.40
בסר אירופה אגח ט 0.01% 108,196.00
דיסקונט השק אגח ח 0.01% 112,965.00
סינרג'י כבלים אגח ג 0.01% 120,708.00
פטרוכמיים אגח ב 0.01% 80,710.20
חג'ג' אגח ו 0.01% 65,604.70
חפציבה ג'רו אגח ג 0.01% 73,118.80
VANECK VECTORS GOLD MINERS E 0.01% 82,854.10
דיסקונט מנפיקים כ הת ד 0.01% 52,828.20
חפציבה ג'רו אגח ב להמרה 0.01% 61,901.30
יוניברסל מסחרי 1 0.01% 99,957.00
אזורים אגח 11 0.01% 128,252.00
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 0.01% 45,177.90
חפציבה אגח א 0.01% 110,864.00
ל.ס - אורכית א' 0.01% 104,712.00
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 0.01% 45,181.50
אמפל-אמריקן אגח ב 0.01% 45,181.50
אמפל אמריקן חש 2/15 0.01% 45,181.50
אם.אר.פי השקעות אגח ג פיקטיבי 0.01% 106,237.00
דיסקונט ש''ה א 0.01% 97,469.00
הראל הנפקות אגח א 0.01% 118,280.00
אלוני חץ אגח ו 0.01% 75,661.70
אשדר אגח א 0.01% 68,342.50
NORTHROP GRUMMAN CORP 0.01% 128,438.00
אדגר אגח ז 0.01% 81,677.40
בינלאומי הנפק הת נד כ 0.01% 56,580.00
CAMECO CORP 0.01% 62,428.00
צרפתי אגח ט 0.01% 119,568.00
מזרחי טפחות ע'ש 0.01% 81,484.00
דה לסר אגח ב 0.01% 46,341.40
דה זראסאי אגח ג 0.01% 53,844.60
פועלים הנפקות אגח 30 0.01% 108,783.00
מזרחי טפחות הנפק אגח 41 0.01% 103,600.00
מירלנד אגח ז 0.01% 99,001.50
מנורה מבטחים הון אגח א 0.01% 82,233.80
אגוד הנפקות אגח ט 0.01% 81,749.60
אם.אר.פי השקעות אגח ג 0.01% 50,589.00
אמות אגח ג 0.01% 59,670.00
לידר השקעות אגח ה 0.01% 85,497.80
סלע נדלן אגח א 0.01% 114,905.00
סלקום אגח ח 0.01% 93,581.20
פנינסולה אגח ב 0.01% 58,914.00
נאוסיטי 0.01% 51,667.10
הכשרת הישוב אגח 16 0.01% 99,516.10
סטרווד ווסט אגח א 0.01% 107,900.00
אלטיטיוד השקעות אגח א 0.01% 99,235.80
הכשרת הישוב אגח 15 0.01% 104,740.00
קרדן נדלן אגח ג 0.01% 89,694.00
פרטנר אגח ג 0.01% 91,458.50
נאוסיטי אגח א 0.01% 74,136.50
לוינשטיין הנדסה אגח ד 0.01% 105,956.00
ספיר קורפ אגח יח 0.01% 90,324.00
קבוצת דלק 0.01% 124,980.00
רגנסי אגח א 0.01% 59,570.60
כימיקלים לישראל 1 ש''ח 0.01% 55,667.20
רבד אגח א 0.01% 108,594.00
מליסרון אגח ו 0.01% 46,612.00
דלק קידוחים יהש 1 ש''ח 0.01% 57,291.90
איידיאו אגח ז 0.01% 55,945.00
תמר פטרוליום 0.01% 105,722.00
URANIUM PARTICIPATION 0% 32,496.50
פקדון בבנק מסוים 0% 5,248.29
AFI DEV -B SHS 0% 25,061.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 0% 23,195.80
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO 0% 2,347.76
טבע מר 0% 41,882.60
IRSA -SP GDR 0% -4,445.87
לידר מר 0% 11,452.20
פקדון בבנק מסוים 0% -0.01
פקדון בבנק מסוים 0% 2,559.55
פקדון בבנק מסוים 0% 5,051.28
פקדון בבנק מסוים 0% 7,673.20
פקדון בבנק מסוים 0% 18,073.50
פקדון בבנק מסוים 0% 0.62
PLAZA CENTERS NV 0% 93.48
אפריל נדל''ן אגח 1 0% 17,565.50
ל.ס - אידיבי פיתוח-אופ' כלל75%-פיק' 0% 0.00
דה לסר אגח ג 0% 2,520.43
צים מניות-פיק 0% 0.00
טאו אגח ב 0% 11,510.30
אפריקהB אופ' מכו-כח-פקטיבי 0% 840.96
בנין אגח א 0% 10.29
מישורים אגח ג 0% 4,046.46
אנטר הולדינגס אגח ב 0% 0.04
אנטר הולדינגס אגח א 0% 0.17
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר 0% 7,712.14
אמות אגח ב 0% 14,041.80
בראק אן וי אגח א 0% 13,101.30
אינטרנט זהב אגח ג 0% 6,321.80
NSI NV 0% 10,125.60
ישראמקו 0.01 ש''ח 0% 5,803.14
חלל תקשורת אגח להמרה יז 0% 13,244.30
סאמיט אגח ד 0% 24,467.30
אמות אגח א 0% 10,357.00
אפריקהA אופ' מכו-כח-פקטיבי 0% 807.78
גמול השק' אגח ב 0% 9,385.28
ביג אגח ג 0% 15,241.00
שיכון ובינוי אגח 4 0% 27,306.30
בי קומיוניקיישנס אגחב 0% 364.92
קסםסמ 36 בנקים 0% 15,948.90
חבס אגח 4 0% 2,292.21
מספר יחידות רדומות 0% 0.00
ב.יאיר 0.01 ש''ח 0% 3,541.86
סלקום ישראל 0% 5,898.50
כלל ביוטכנולוגיה 0% 7,437.70
מירלנד 0% 7,959.00
פרטנר מ''ר 0.01 ש''ח 0% 27,573.30
אל על 1 שח 0% 273.66
פלאזה סנטרס 0% 185.59
דירקט קפיטל 0% 8,832.20
אירונאוטיקס 0% 10,926.60
זקיפת הוצאות מכירה- נגזרים בחו''ל 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- נגזרים בארץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך חוץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך בארץ 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר הנאמן 0% -7,185.94
הפרשות למס רווחי הון 0% 0.00
התחייבויות אחרות 0% -2.62
התחייבויות אחרות 0% -534.66
התחייבויות אחרות 0% 27,574.10
התחייבויות למס הכנסה 0% 0.00
פריגו מ''ר 0.001 אירו 0% 33,475.50
דיבידנד לקבל 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול מ 0% 0.00
גבאי התחדשות עירונית 0% 10.33
פרוטליקס 0% 4,131.28
ספוט 0% 0.00
הפרשה לשכר כחלק יחסי מהרווח שצמח לקרן טכ 0% 0.00
סים קומרשייל 0.001 $ 0% 2,928.00
אוברלנד אגח א 0% 0.00
מיטב דש השקעת מ''ר 1 שח 0% 7,396.59
פרשקובסקי אגח י 0% 3,926.23
מישורים אגח ה 0% 19,448.00
פתאל אירופה אגח ב 0% 5,409.05
פרטנר אגח ו 0% 29,169.20
הרץ פרופרטיס אגח א 0% 39,477.80
דלק תמלוגים אגח א 0% 7,674.65
ארזים אגח 2 0% 780.04
שלמה החז אגח טו 0% 12,898.20
שלמה החז אגח יח 0% 41,252.00
וואן טכנ תוכנה אגח ג 0% 14,990.40
פועלים הנפק התח יא 0% 1,603.21
CLZ8P 58 PIT 0% -1,788.77
CLZ8P 55 PIT 0% -1,229.78
יורו טרייד נדלן אגח א 0% 0.00
אורבנקורפ אגח א 0% 8,555.52
ג'י.אם.אף אגח א 0% 17,752.10
אקסטל אגח ב 0% 16,903.10
עזריאלי אגח ג 0% 7,436.22
חפציבה ג'רו אגח א 0% 26,851.20
אלמוגים אגח ג 0% 1,322.38
ל.ס - גלובלקום טרייד ב' הסדר 0% 0.00
מלרג אג להמרה א' 0% 0.00
אפסק אגח להמרה א' 0% 26,964.30
SCV8P 2580 PIT 0% -1,304.31
SCV8P 2600 PIT 0% -726.69
ממשלתית צמודה %1.75 0923 0% 33,402.00
ממשלתית צמודה %2.75 09/22 0% 40,717.80
בית הזהב אגח ב 0% 2,971.59
אביב בניה אגח 5 0% 31,560.00
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' 0% 198.02
ישפרו אגח ב 0% 948.87
נורסטאר אגח ט 0% 5,935.96
דלק אנרגיה אגח ה 0% 33,101.60
נכסים ובנין אגח ז 0% 2,877.77
אמיליה פתוח אגח א 0% 1,054.00
אלקו אגח יא 0% 28,966.30
דיסקונט כתבי התח נד יא 0% 5,604.86
צים אגח ד-רמ 0% 2,931.87
צים אגח A1 -רמ 0% 2,862.54
הכשרת הישוב אגח 18 0% 30,791.90
ישראל קנדה אגח ה 0% 21,874.30
פטרוכמיים אגח ג 0% 21,157.70
אשטרום נכסים אגח 7 0% 28,696.30
אשטרום נכסים אגח 8 0% 680.14
אשטרום נכ אגח 9 0% 4,055.61
בזן אגח ז 0% 14,149.30
ישרס אגח טז 0% 6,297.20
הום סנטר אגח א-רמ 0% 6,392.70
וילאר אגח ו 0% 39,524.60
נתנאל גרופ אגח ו 0% 10,863.70
צרפתי אגח ז 0% 37,953.70
רפק אגח ה 0% 3,783.54
פניקס אגח 2 0% 20,013.20
פטרוכמיים אגח 1 0% 354.36
הכשרת הישוב אגח 21 0% 7,896.80
אמריס אגח א 0% 41.99
בוימלגרין מר 1 ש''ח 0% 0.00
בסר ארופה אגח ט חש 12/12 0% 2,038.32
יוניטרוניקס אגח 4 0% 117.36
צמח המרמן אגח ג 0% 2,277.66
סאות'רן אגח ב' פקטיבי 0% 1,217,580.00
קרדן אן.וי אגח ב חש2/18 0% 35,216.00
גירון אגח ו-פיקטיבי 0% 1,480,360.00
חנן מור אגח ה 0% 1,361.18
אורתם סהר אגח להמרה י 0% 12,842.00
מעין ונצ'ורס אג ב-ש 0% 8,878.73
סקיילקס אגח יג נשר 0% 0.00
סקיילקס אגח ו נשר 0% 4,323.43
אפריקה נכס אגח ו 0% 31,020.90
קמור אגח ו 0% 17,638.40
קמור אגח ח 0% 10,208.40
רילון אגח 2 0% 41,160.40
אאורה אג 1 חש 8/15 0% 17,304.70
דוראה אגח ד 0% 85.98
דוראה אגח ג 0% 8.37
דוראה אגח ב 0% 144.36
דוראה אגח א 0% 340.83
פטרו גרופ אגח א 0% 0.00
רשי אגח א'-פיקטיבי 0% 6,086.10
אולימפיה אגח ג 0% 5,448.31
אולימפיה אגח ב 0% 530.93
וורלד קפיטל אגח ב 0% 4,510.58
קמור אגח ח חש 11/12 0% 4,500.89
שיכון ובינוי אגח 7 0% 5,058.08
אורתם סהר אגח ה 0% 6,809.97
לידקום אגח א חש 8/09 0% 176.40
גלב חש הסדר 0% 0.00
ל.ס - תשואה 10 ב' 0% 14,418.80
דיידלנד אגח א 0% 0.00
אייס אוטו דיפו אגח א 0% 0.00
חפציבה אגח א חש 2/09 0% 18,477.30
לידקום אגח א 0% 1,875.22
גלב ב חש 8 הסדר 0% 0.00
סוהו נדלן אגח ב 0% 0.00
קרדן נדלן אגח ב 0% 28,742.30
ל.ס - תשואה 10 א' 0% 144.00
גמול אגח א חש 12/09 0% 1,023.58
ג'י.אף.איי אגח א 0% 31,018.20
חלל תקשורת אגח ט 0% 6,189.33
גלובל 8 אגח ד חש 10/12 0% 0.00
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 0% 0.00
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 0% 36,489.40
אפסק אגח א חש 12/11 0% 3,701.37
אמפל-אמריקן אגח ג 0% 21,433.10
אקסום אגח א 0% 0.10
ביג אגח ו 0% 420.16
לידקום אגח א חש 12/09 0% 267.83
חבס אגח 12 0% 1,944.61
TESLA MOTORS INC -0.01% -122,941.00
קבוצת דלק אגח יח -0.01% -115,750.00
אפריקה נכסים מ''ר 1 ש''ח -0.01% -50,477.40
NETFLIX INC -0.01% -63,906.00
פקדון בבנק מסוים -0.02% -214,565.00
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן–דמי ניהול קבו -0.02% -142,122.00
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס -1.1% -9,523,150.00
הנתונים נכונים לחודש 12/2018

מדורג גבוה (AA ומעלה)
62.602%
מדורג בינוני (BBB עד AA)
17.507%
מדורג נמוך (למטה מBBB)
0.887%
אג"ח שאינן מדורגות
4.681%
הנתונים נכונים לחודש 12/2018

מח"מ תיק האג"ח
2.028
ממשלתי שקלי
1.96
ממשלתי צמוד
5.064
קונצרני צמוד מט"ח
4.003
מח"מ תיק אג"ח בחו"ל
8.882
קונצרני שקלי
1.325
קונצרני צמוד
2.618
גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.