הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי
מיטב כספית לריבית עולה
5120944
קרן כספית   -   כספית שקלית
תשואה יומית
0%
תשואה 90 יום
0.07%
תשואה מתחילת השנה
0.07%
תשואה שנה אחורה
0.17%
תשואה 3 שנים
0.55%
סטיית תקן
0.05%
מדד שארפ
-1.69
דמי ניהול
0.16%
מחיר קניה
1007.44₪
מחיר פדיון
1007.44₪
מבט כללי
ביצועים
פרופיל קרן הנאמנות
החזקות

מדיניות קרן הנאמנות

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על פני מדד המק"מ תוך צמצום הפסדי הון כאשר להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן. ריבית בנק ישראל עולה.
הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: כל נכסי הקרן יושקעו כמפורט להלן: 1 .אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה - דרגתן AA) או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך. 2 .אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ואם הוצאו שלא ע"י המדינה - דרגתן AA) או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה: א) הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. ב) הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל. 3 .מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על 13 חודשים. 4 .תעודות חוב שאינן צמודות, ודרגתן 1‐A) או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה 2א(א)(4 (לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה- 1994 . 5 .פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפיקדונות ובמזומנים לא יעלה על %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, אם המספר המצטבר של הימים שבהם עלה שווי המזומנים והפיקדונות על השיעור האמור, לא עלה על 180 ימים במשך שנים עשר חודשים, לא יהווה הדבר חריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן. 6 .שווי פיקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על %25 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7 .משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. 8 .כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בש"ח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בש"ח בלבד. 9 .הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח. . 1 10 .הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 11.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסיה. 12 .החשיפה להשקעות לריבית עולה (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ- %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ו/או צפי לעליה בשיעור ריבית 2" השקעות לריבית עולה"- נכסים שעליה בשיעור ריבית בנק ישראל לא יגרמו לירידת שווים ו/או עשויים לגרום לעלית שווים (פיקדונות, תעודות פיקדון 2 בנק ישראל בריבית משתנה, ני"ע מסחריים בריבית משתנה ואגרות חוב בריבית משתנה), וזאת על פי הערכתו . 3 של מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו המוחלט

קרא עוד

ביצועים

טבלת תשואות
תקופה
תשואה
תשואה יומית
0%
תשואה מתחילת החודש
0.01%
תשואה מתחילת השנה
0.07%
תשואה 30 יום
0.02%
תשואה 90 יום
0.07%
תשואה 180 יום
0.11%
תשואה שנה אחורה
0.17%
תשואה 3 שנים אחורה
0.55%
תשואה 5 שנים אחורה
-
גרף תשואות
  • שבוע
  • 30 ימים
  • 90 ימים
  • 180 ימים
  • שנה
  • 3 שנים
  • 5 שנים
גרף רווח היפותטי 10,000₪

פרופיל

מספר נייר
5120944
תאריך שינוי מדיניות אחרון
מנהל קרן הנאמנות
פרופיל חשיפה
00
קטגוריה ראשית
קרן כספית
דמי נאמנות
0.01%
קטגוריה משנית
כספית שקלית
עמלת הפצה
-
תת קטגוריה
-
שיעור הוספה
-
שווי נכסי קרן הנאמנות (במיליונים)
3499.74
מעמד מס
פטורה
תאריך הקמה
30/12/2014

החזקות

כלל החזקות קרן הנאמנות
הרכב נכסי קרן הנאמנות
10 החזקות עיקריות
מח"מ
דירוג אג"ח בקרן הנאמנות
הנתונים נכונים לחודש /
תחום השקעה אחוז
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי לא צמוד
26.854%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית משתנה
0.001%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-תעודות חוב-שקלי
22.924%
מזומנים ופקדונות-בש"ח
50.22%

הנתונים נכונים לחודש / | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה

שם אחוז
1 פיקדון בבנק מסוים 18.42%
2 פיקדון בבנק מסוים 14.64%
3 ממשלתית משתנה 05/20 12.94%
4 מלווה קצר מועד 119 8.55%
5 פיקדון בבנק מסוים 6.82%
שם אחוז
6 פיקדון בבנק מסוים 6.68%
7 פיקדון בבנק מסוים 4.81%
8 מלווה קצר מועד 319 4.7%
9 נאוי נעמ -2ל 1.58%
10 עזריאלי נעמ-3ל 1.68%

הנתונים נכונים לחודש / | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה


שם % מקרן הנאמנות שווי בש"ח
פיקדון בבנק מסוים 18.42% 689,473,000.00
פיקדון בבנק מסוים 14.64% 548,059,000.00
ממשלתית משתנה 05/20 12.94% 484,387,000.00
מלווה קצר מועד 119 8.55% 319,968,000.00
פיקדון בבנק מסוים 6.82% 255,080,000.00
פיקדון בבנק מסוים 6.68% 250,079,000.00
פיקדון בבנק מסוים 4.81% 180,051,000.00
מלווה קצר מועד 319 4.7% 175,894,000.00
פיקדון בבנק מסוים 2.17% 81,137,400.00
עזריאלי נעמ-3ל 1.68% 62,997,900.00
אמות נעמ-1ל 1.63% 61,173,900.00
נאוי נעמ -2ל 1.58% 59,166,300.00
נצבא נעמ ז-ל 1.49% 55,893,400.00
ארפורט נעמ ו-ל 1.45% 54,168,800.00
מלווה קצר מועד 219 1.43% 53,384,000.00
גזית גלוב נעמ 1 1.35% 50,470,000.00
פיקדון בבנק מסוים 1.27% 47,712,900.00
שלמה רכב נמ-3ל 1.26% 47,328,800.00
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן 1.06% 39,777,400.00
אשטרום קבוצה נעמ -1ל 0.96% 36,100,600.00
מימון ישיר נעמ 1לא סחיר 0.95% 35,673,800.00
מנרב נעמ-2ל 0.93% 34,788,600.00
אמקור נעמ -1ל 0.63% 23,661,600.00
ביג נעמ-1ל 0.53% 20,018,400.00
דמרי נעמ 1 0.52% 19,515,600.00
דקסיה הנ מסחרי3 0.45% 16,830,500.00
התחייבויות אחרות 0.4% 15,088,800.00
אפריקה מג נעמ 1 0.3% 11,300,000.00
ישרטל.נמ-1ל 0.19% 7,099,890.00
ממשלית שקלית 02/19 6.0 0.11% 4,208,920.00
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס 0.04% 1,472,400.00
מלווה קצר מועד 419 0.01% 410,471.00
מספר יחידות רדומות 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה-נגזרים בארץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך חוץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך בארץ 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר הנאמן 0% -1,014.46
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו 0% -13,188.00
הפרשות למס רווחי הון 0% 0.00
התחייבויות למס הכנסה 0% 0.00
לאומי שה נד 301 0% 30,834.00
פיקדון בבנק מסוים 0% 8.37
זקיפת הוצאות מכירה-נגזרים בחו''ל 0% 0.00
ריבית לקבל 0% 167,477.00
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול משת 0% 0.00
פיקדון בבנק מסוים 0% 1.65
הנתונים נכונים לחודש /

מדורג גבוה (AA ומעלה)
49.779%
הנתונים נכונים לחודש /

מח"מ תיק האג"ח
0.471
ממשלתי שקלי
0.828
ממשלתי צמוד
-
קונצרני צמוד מט"ח
-
מח"מ תיק אג"ח בחו"ל
-
קונצרני שקלי
0.053
קונצרני צמוד
-
גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.